#کارگاه مقاله نویسی - ارائه دهنده: امیر خادم موسس_و مدرس موسسه آوای شهیر

بازدید ۴۲۵

#کارگاه مقاله نویسی - ارائه دهنده: امیر خادم موسس_و مدرس موسسه آوای شهیر

شناسه خبر: 230 دسته بندی: کلاس های ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۲۳:۵۶
#کارگاه مقاله نویسی - ارائه دهنده: امیر خادم موسس_و مدرس موسسه آوای شهیر

A Workshop on Writing Research Papers

Abstract:

In the academic papers written by the Iranian students, one can find some common syntactic and stylistic errors, which can be easily avoided, provided that these students learn certain points such as grammar and style. As a result, Avaye Shahir Institute, in collaboration with some of the best faculty members and staff of Shaid Beheshti University, intends to hold some workshops in this regard, one of which is the present 2-hour workshop that aims at improving students’ linguistic and stylistic abilities to write error-free papers. The workshop comprises the following items:

  1. Correct Syntactic Structures
  2. Punctuation
  3. Appropriate Word Choice
  4. Clarity and Conciseness
  5. Some Common Errors of Iranian Students

Wish every single one of you all the best

Amir Khadem: Manager of and Instructor at Avaye Shahir Institute

چکیده:‏

در مقاله هایی که توسط دانشجویان ایرانی نوشته می شود، خطاهای نحوی و سبکی مشترکی وجود دارد که به راحتی قابل اجتناب هستند، مشروط بر اینکه این دانشجویان قوائد نحوی و سبک نگارش مقالات را بیاموزند. به همین دلیل، موسسه آوای شهیر، با همکاری چند تن از کارکنان و اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه شهید بهشتی، قصد دارد کارگاه هایی در این خصوص برگزار نماید که یکی از آنها این کارگاه 2 ساعته است که به منظور بهبود توانایی دانشجویان در نوشتن مقالاتی عاری از خطا برگزار می گردد. این کارگاه شامل موارد زیر می باشد:

  1. کاربرد صحیح ساختارهای گرامری
  2. علامت گذاری
  3. انتخاب صحیح واژگان
  4. وضوح و اختصار
  5. خطاهای رایج دانشجویان ایرانی

با آرزوی بهروزی برای همه سروران عزیز

امیر خادم: مدیر موسسه آوای شهیر

اشتراک گذاری

دسته بندی

آخرین اخبار

مشاهده مطالب بیشتر