کارگاه واژگان و اصطلاحات کاربردی آیلتس و تافل

بازدید ۱۷۲۳۳
کارگاه واژگان و اصطلاحات کاربردی آیلتس و تافل

آنچه ما را بر این داشت که این دوره را تعریف کنیم این بود که تعداد قابل توجهی از داوطلبان آزمون های تافل و آیلتس علی رغم شرکت در دوره های آماده سازی این آزمون ها از کسب نتیجه دلخواه باز می مانند. بررسی نمونه های اسپیکینگ و رایتینگ این عزیزان ما را به این نتیجه رساند که دایره واژگان و اصطلاحات موثر آنها در مقایسه با داوطلبان موفق بسیار محدود است. تمرکز این دوره بر نهادینه کردن واژگان و اصطلاحات کاربردی در اسپیکینگ و رایتینگ می باشد. به علاوه، از تاثیرات چشمگیر این دوره پیشرفت کاربردی دانش گرامری شرکت کنندگان می باشد. 

وحید ایزدی فر: مدرس موسسه آوای شهیر

آنچه ما را بر این داشت که این دوره را تعریف کنیم این بود که تعداد قابل توجهی از داوطلبان آزمون های تافل و آیلتس علی رغم شرکت در دوره های آماده سازی این آزمون ها از کسب نتیجه دلخواه باز می مانند. بررسی نمونه های اسپیکینگ و رایتینگ این عزیزان ما را به این نتیجه رساند که دایره واژگان و اصطلاحات موثر آنها در مقایسه با داوطلبان موفق بسیار محدود است. تمرکز این دوره بر نهادینه کردن واژگان و اصطلاحات کاربردی در اسپیکینگ و رایتینگ می باشد. به علاوه، از تاثیرات چشمگیر این دوره پیشرفت کاربردی دانش گرامری شرکت کنندگان می باشد. 

وحید ایزدی فر: مدرس موسسه آوای شهیر